Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Eksempler
Skolemedia
Jyllandsposten
Language across borders
Mikroværkstedet
Konklusioner
Overheads
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Mikroværkstedet

Tre materialer som jeg selv har deltaget i udviklingen af - eller været konsulent på.

Læringsprodukterne repræsenterer tre forskellige måder at organisere elevernes arbejde på, så de både kan udfolde sig i engageret samarbejde inden for områder der interesserer dem, men så de også kommer igennem en række fagligt relevante problemstillinger.

 

 

HCSøg. Udviklet af min samarbejdspartner ifbm mit aktionsforskningsprojekt i relation til mit ph.d.-projekt. Lærer, master i it og læring Lisbet Kühn.

Et stort materiale om HC Andersen.

 

Desuden et undervisningsmateriale der følger principperne for interaktive assistenter, et begreb jeg har introduceret og udviklet i min afhandling. Denne metode anvender vi også i de andre projekter vi har levet. Fx

  • En interaktiv assistent er en særlig måde at anvende computere på, hvor computeren ikke har svaret, men stiller spørgsmål som får eleven til at søge og overveje svarene.
  • Assistenten er interaktiv fordi den genbruger elevernes svar i senere spørgsmål og stiller de spørgsmål der er nødvendige på baggrund af elevernes svar.
  • Målet er altså at få eleverne til at gøre tænkearbejdet, og at give eleverne et stillads at klatre op ad i løsningen af faglige opgaver, så de fremover kan løse opgaven ved egen kraft.

Med en interaktiv assistent imødekommes en af de udfordringer der traditionelt ses i projektarbejde: At få det faglige integreret hensigtsmæssigt i det praktiske arbejde. Ofte løses udfordringen ved at læreren må afbryde alle ele-ver for at gennemgå det faglige stof.

Halvdelen af eleverne keder sig, den anden halvdel vil bare i gang med at arbejde – og måske er der nogle få der skal bruge det underviste lige nu og her.

En in-teraktiv assistent er assistent for læreren ved at den kan give eleverne de faglige stilladser, metoder og begreber de skal bruge for at komme lidt dybere ned i stoffet og metoderne. Det kan den netop på det tidspunkt hvor eleverne har brug for det, og integreret i løsningen af deres konkrete opgaver.

 

En interaktiv assistent hviler på en analyse af de faglige problemstillinger i en given praksis, fx søgning på internettet, interview, problemformulering osv. Denne analyse er omformet til en be-skrivelse af hvilke trin man skal igennem og hvilke begreber man skal beherske for at kunne løse opgaven hensigtsmæssigt. Og endelig er disse trin formuleret som let forståelige forklaringer og spørgsmål til eleverne.

HCsøg findes generelt i 2 (eller flere) niveauer- Således kan læreren bede nogle elever om selv at udvikle ideer til projekt, mens andre kan få besked på at vælge at følge en af de opstillede veje. Se http://hcsøg.dk/main/soege/hvadvilduundersoege/

www.dynamitbogen.dk

Grundtanken i materialet er, at elever undersøger et bestemt, fælles eller selvvalgt område, søger information på nettet og andre steder og derved tilegner sig en viden, som de efterfølgende formidler til yngre, ældre eller jævnaldrende elever. Formidlingen sker ved at eleverne producerer en hjemmeside, fx udformet som en lærebog, en webquest, hvor modtagerne ledes igennem en række spørgsmål og henvisninger til hjemmesider hvor svarene findes, et leksikon eller en interaktiv assistent. Formidlingen kræver, at eleverne sætter sig ind i modtagernes forudsætninger og lytter til og inddrager modtagernes respons.

Modtagernes opgave er at medvirke i valget af emne, at sætte sig ind i emnet, så de kan give de producerende elever kvalificeret respons og bruge dem som eksperter de kan henvende sig til med spørgsmål inden for emnet eller vedrørende læsbarhed og forståelse af det de tekster de producerer.

I processen anvender eleverne de interaktive assistenter om samarbejde, respons, søgning på net-tet, interview m.m., som Dynamitbogen indeholder.

Parallelt med det faglige samarbejde opretter eleverne personlige sider, hvor de kan præsentere sig selv og kommunikere uformelt i gæstebøger, chat og fora. Denne måde at udarbejde personlige sider og skabe sociale relationer på, som både indgår i Dynamitbogen og Webparlamentet, har flere begrundelser. For det første giver det eleverne en utvungen måde at blive fortrolige med program-merne de bruger, for det andet giver det dem noget at lave i perioder hvor de venter på svar eller kommentarer fra andre elever og lærere, og endelig er det en væsentlig motivationsfaktor for ele-verne at de kan møde deres samarbejdspartnere fra en anden og mere personlig side. Eleverne bru-ger siderne til at skrive om sport, musik og andre fritidsaktiviteter, og de bruger siderne til at arbej-de med at skabe en identitet i det sociale rum på grænsen mellem det private og det offentlige. En væsentlig kompetence i det netværkssamfund vi er vidne til vokser frem i disse år.

www.gentofte.webparlament.dk og www.tallerupskolen.dk/parlament

Materialet indebærer samarbejde mellem to eller flere klasser om gennemførelse af en demokratisk proces i forbindelse med diskussion af en problemstilling i samfundet eller lokalt eller i forbindelse med udvikling af (ideer til) projekter. Ud fra forskellige vinkler på den fælles problemstilling, som fx dyrevelfærd eller det gode børne- og ungeliv, indhenter eleverne faktuel viden ved at søge på nettet og andre steder; de udvikler ideer til alternativer og de diskuterer dem lokalt og i webparlamentets fora.

Debatten begynder ikke før eleverne er forberedte gennem undersøgelser af emnet og (ved at de) har formuleret en foreløbig stillingtagen til emnet, evt. ud fra en påtaget identitet som ”for” eller ”imod”. Det bevirker at diskussionen bliver saglig og velinformeret, og ofte underbygget med cita-ter og henvisninger. Diskussionen foregår både lokalt og via hjemmesiden, hvor eleverne også tilde-les hver en personlig side. Her kan de præsentere sig selv, kommunikere uformelt og lære hinanden at kende på tværs af de samarbejdende grupper.

Debatten hjælpes på gled af lærerne, som i rollen som ordstyrere samler op og fører diskussionen videre. Efterhånden nærmer grupperne sig konsensus og de formulerer et oplæg, som evt. præsente-res for lokale politikere eller andre relevante personer.

Integreret i Webparlamentet er et undervisningsmateriale udformet som interaktive assistenter, bl.a. om problemformulering, samarbejde på nettet, informationssøgning osv.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/internettetsomundervisningsmedie/
eksempler/mikrovaerkstedet/index.php