Citater

Citater fra: Kanonudvalget: Dansk litteraturs kanon - Rapport fra Kanonudvalget. Undervisningsministeriet 2004. http://pub.uvm.dk/2004/kanon/ (Med mindre andet er angivet).

"I disse årtier har udviklingen på nationalt, europæisk og internationalt plan ført til et intensiveret kulturmøde; indflydelsen fra ikke mindst amerikansk kultur er ikke til at ignorere. I den situation er det naturligt, at vi her i landet, som det er tilfældet i andre lande, må spørge os selv: Hvad har vi at byde på, på hvilken måde har vi forvaltet den europæiske og nordiske kulturarv, og hvad er det særlige ved dansk kultur? Hvorfor skal vi fastholde vores sprog, hvis vi ikke kan se værdien af den kultur, der er formet på dansk? Hvad har vi at bidrage med i en europæisk virkelighed, der ikke blot vil repræsentere forskellige manifestationer af amerikansk påvirkning? Den gode litteratur kan være med til at besvare de spørgsmål og er i sig selv udtryk for dansk kultur og sprog."

"ud i det "hagiografiske", det moraliserende og belærende, og digterne betragtes da ikke som mennesker af kød og blod, men som sentimentale idealbilleder" og senere skriver Fjord Jensen: "Ud af biografismen som en hjælpevidenskab til forståelse af en åndstype og en digtning vokser en værdibetragtning. De direkte forbindelser mellem liv og værk ikke blot spores, de kræves. Digterens evne til fri kombination af et virkelighedsstof frakendes ham" (Johan Fjord Jensen, Den ny kritik, 1962/1989, s. 38).

"Vi har med en vis systematik nedbrudt elevernes kendskab både til de store forfattere og til den litteraturhistoriske kronologi".

"Der kan - desværre - godt gives en historisk forklaring på dette nedbrud. I 1970'ernes danske gymnasiepædagogik indgik et opgør med "Falkenstjernetyranniet" (i gåseøjne) og dermed med kronologisk læsning som en - indtil da - helt selvfølgelig danskfaglig tilrettelæggelsesmetode. Nu skulle eleverne motiveres til at læse, læse af interesse og lyst, og det mente man [bemærk at vi er blevet til man - med en umiskendelig nedsættende betydning - og uden navns nævnelse og uden eksempler] bedst kunne gøres gennem temalæsning - fx om familien, om kærlighed, om mad og drikke."

"På universiteterne betød skiftet også et opgør med fagets klassiske grundlag. Her gik det især ud over de studerendes grammatikalske studier og viden om sproget, som gled i baggrunden til fordel for kommunikationsanalyse og pragmatik."

"I løbet af bare et tiår tabte gymnasieeleverne fornemmelsen af kronologi, og deres yngre lærere stod med kun sparsomme evner til at undervise i det danske sprog og dets grammatik".

"en typisk 1980'er-formulering [...] skulle "skulle tage udgangspunkt i elevernes situation"", hvilket - igen "desværre" - "undertiden bragt[e] danskundervisningen ud i fagligt set tynde projekter, begrundet i et ønske om ikke at stille for store krav. Hellere læse det, de kan, end kræve, at de skal kunne noget mere".

Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/kanonellerkompetencer/
handouts/citater/index.php