Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
Udkast
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Jeppe Bundsgaard, Danmarks Pædagogiske Universitet Odense, d. 6. januar 2004

Kort præsentation af projektet med vægt på metoden

Aspekter af danskfagets IT-didaktik

Problem

I et informations- eller kommunikationssamfund undergår en række af de fænomener, som man traditionelt beskæftiger sig med i danskfaget, store forandringer.

Tekster bliver tilgængelige ad nye kanaler, hvilket bl.a. betyder at produktionsforholdene er nogle andre end vi har været vant til. Fx omfatter tekster på internettet nærmest alle de genrer man kan forestille sig, de er produceret af alt fra 3-årige børnehavebørn over amatørslægtsforskere til universitetseksperter; fra slagteren på hjørnet over kommunen til The Coca Cola Company. De er undervejs, nypublicerede eller forældede. Alt sammen i en pærevælling.

En af informationssamfundets konsekvenser bliver således at det er særdeles aktuelt at forholde sig til produktionsomstændighederne ved de tekster vi anvender.

Nye kommunikationsteknologier som mobiltelefonen, chat, email, online lærings- og samarbejdsteknologier osv. giver os mulighed for at kommunikere mere og anderledes og derved mulighed for at udvikle samværs- og kommunikationsformer vi hidtil ikke har kunnet opdyrke

Det nødvendiggør at vi udvikler måder at kommunikere på i de nye rum og finder ud af at bevare de gode træk ved de hidtidige samværs- og kommunikationsformer.

Folkeskoleloven foreskriver at it skal integreres i alle fag. Mit overordnede spørgsmål lyder: Hvordan integreres it i danskfaget så der både drages fordel af teknologien og så eleverne opøver de danskfaglige kompetencer der aktualiseres i informationssamfundet.

Mål

At formulere kompetencemål for arbejdet med informationsteknologien i danskfaget.

At beskrive it-understøttede arbejdsformer der fører til undervisning der ikke er på skrømt, opøver demokratisk kompetence, er motiverende for eleverne og udvikler danskfaglige kompetencer.

At antyde træk ved itbaserede evalueringsmetoder til bestemmelse af kompetencemålenes opfyldelse.

Metode

Mit projekt er et aktionsforskningsprojekt. Indledningsvis formulerede jeg en tentativ it-didaktik. På baggrund af denne indgik jeg i samarbejde med lærerne til en 6. og en 9. klasse på Tallerupskolen i Tommerup om deltagelse i planlægning, udførelse og evaluering af undervisning med og om it i et skoleår. Det var målet at de praktiske erfaringer skulle føre til understøttelse, revidering eller forkastelse af den indledningsvis formulerede it-didaktik.

Jeg indledte året med et webbaseret interview med alle elever i grupper på 3. Jeg filmede alle grupper mens de arbejdede med opgaverne og mens jeg spurgte ind til deres begrundelser for at gøre som de gjorde.

For 6. klassernes vedkommende afsluttede jeg skoleåret med et tilsvarende interview og for 9. klassernes vedkommende afsluttede jeg et forløb om avisjournalistik før jul med et evaluerende interview. Det er min intention at foretage en sammenlignende undersøgelse af de to interviewomgange for at vurdere hvilken indflydelse på elevernes it- og danskfaglige kompetencer undervisningen har haft. Jeg har tillige anvendt og vil anvende interviewene til nærundersøgelse af elevernes kompetencer for at kunne beskrive konstitueringen af danskfaglige kompetencemål for itanvendelse.

Lærerne havde det overordnede ansvar for planlægningen af undervisningen. Når de lagde hhv. årsplanen og planen for et specifikt forløb var jeg med og kom med forslag til hvordan itkompetencer kunne integreres og til hvordan itteknologien kunne anvendes som kommunikations-, øvelses- og produktionsredskab.

I det første halvår skrev jeg løbende notater over undervisningens forløb og over relationen til it-didaktikken.

I det andet halvår arbejdede jeg med et større projekt om udformning af et webparlament og efterfølgende med nogle mindre projekter. Webparlamentet evaluerede jeg med en art webquest hvor jeg ville undersøge hvordan eleverne arbejdede med internetopgaver efter forløbet og hvordan de havde opfattet forløbet. Her filmede jeg en af grupperne i hver klasse. De mindre projekter vurderede og diskuterede jeg mere overfladisk med en af lærerne.

Egentlig var det meningen at mine empiriske studier skulle slutte ved sommerferien, men det endte med at efteråret gik med to store projekter. Det ene et webparlament i samarbejde med Gentofte Kommune og det andet et projekt inden for IT og Medier i Folkeskolen (ITMF); projektet kaldte vi Den dynamiske lærebog. Tanken er at elever i en klasse udarbejder en dynamisk lærebog på internettet som de en samarbejdsklasse arbejder med og giver respons på. Begge projekter har jeg evalueret grundigt gennem webspørgeskemaer. Den dynamiske lærebog har jeg tillige evalueret gennem webbaserede interviews i starten og ved afslutningen af projektet; en gruppe i hver klasse er filmet, desuden har jeg videofilmet elever under arbejdet med den dynamiske lærebog og interviewet udvalgte grupper undervejs.

Foreløbige resultater

Jeg har løbende analyseret udvalgte dele af mit videofilmede materiale. Således har jeg fx undersøgt hvilke læsestrategier eleverne har bragt i anvendelse ved søgning på internettet. Desuden har jeg arbejdet med mere statistisk materiale i forbindelse med Gentofte Kommunes Webparlament. Og endelig er mine notater fra første halvår udtryk for foreløbige analyser af praksis.

Som det tegner sig nu resulterer min it-didaktiske tilgang grundlæggende i positive elever og lærere. Det tyder desuden på at eleverne faktisk lærer noget; såvel deres computerbrug som de mere danskfaglige kompetencer fremmes.

Jeg forventer således at kunne beskrive en it-didaktik for danskfaget der overordnet består af følgende:

I. En teoretisk didaktik.

Der indbefatter overvejelser over

 1. Situationen

  1. Deltagere (elever, lærere, læremiddelproducenter, forældre, ledere, kolleger, politikere, forskere mm.)

   1. Motivation/begær (der hhv. skubber og trækker)

   2. Mål, nu og her-mål & intentionalitet

   3. Forudsætninger/kompetencer

   4. Kærlighed og Magt (som de to drivende kræfter: Jeg vil elskes og jeg vil bestemme)

   5. Sociale relationer, positioner og påvirkninger (man gør noget man ikke vil fordi det kræves, forventes, plejers)

  1. Institutioner

  2. Teknologi, mærker & medier

  3. Tekster

   1. Statiske

   2. I proces

   3. Dynamiske

  4. Objekter

  5. Kontekst (bio-, ideo- & sociologikker)

  6. Relationer

 1. Før situationen: Analyse & Planlægning

  1. Baggrund

   1. Hvad er problemerne?

   2. Hvordan kan den fagligt kvalificerede inden for et givet område (in casu danskfaget) anvende faglige metoder, det fagligt tonede verdensbillede til at løse opgaverne som problemerne stiller uddannelsessystemet over for.

  2. Formål

   1. Når eleverne skal kunne begå sig i et samfund som det beskrives i baggrunden, hvad må så formålet med danskundervisningen være.

  3. Mål

   1. Beskrivelse af kompetencemål inden for områderne

    1. læsning,

    2. produktion,

    3. kommunikatonsanalyse,

    4. demokratisk kommunikation,

    5. samarbejde om produktion.

   2. Kompetencemålene beskrives på baggrund af analyser af elever der arbejder (med computere), på baggrund af analyser af produkter og kommunikationseksempler, og på baggrund af fænomenologiske analyser af teknologi og udfordringer.

   3. Kompetencemålene beskrives løbende i relation til baggrundsproblemerne (nødvendigheden af at kunne læse en internettekst, fx).

  4. Indhold

   1. Der er en beskrivelse af

  5. Metode, teknologi & tekst

   1. Argumentation for og beskrivelse af en metode der

    1. fremmer elevernes motivation,

    2. skaber situationer der ikke er på skrømt,

    3. opøver demokratiske kompetencer, og

    4. skaber situationer der gør det nødvendigt for eleverne konkret at arbejde med kompetencemålenes praksisgrundlag (fx kommunikation og diskussion af kommunikationens form og indhold).

   2. Løbende refleksion over anvendelse af teknologier og tekster

 2. Efter situationen: Analyse & Evaluering

II. Rapporter fra praksis

Der indeholder eksempler fra en række af undervisningsforløbene og reflekterer dem i forhold til den teoretiske didaktik.

III. Evaluering

Der på en gang er en beskrivelse af forskningsmetoden og en tentativ anvisning på hvordan evaluering af undervisning kan foregå.