Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
Udkast
Delprojekter
Planlægning
Undervisningsmaterialer
Notater
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Jeppe Bundsgaard

Oprettet 13-06-02

Sidst opdateret: 13-06-02

UDKAST!

Læring

Læringens matrix

Læring er processer der foregår intra-, inter- og ekstramenneskeligt. Det vil sige at læring er processer ”inden i” os – i vores tanker, vores følelser og i vores krop, mellem os – som resultat af kommunikation i bredeste forstand og uden for os – gennem processer der forandrer vores ydre verden – fx i form af redskaber, regler/love for handlinger, forandringer af omverden i bred forstand.

Læring er altså en proces som resulterer i at noget er forandret for eller i eller omkring den eller de lærende efter processen har fundet sted. Forandringerne kan betyde at den eller de lærende bliver i stand til at gøre handlinger de ikke kunne før, evt. med redskaber eller gennem at følge regler de ikke havde før, bliver i stand til at forstå og leve sig ind i problematikker de ikke kunne forstå eller leve sig ind i før eller at de bliver i stand at omgås hinanden og andre på måder de ikke kunne før.

Læring er ikke nødvendigvis positiv for individet, gruppen eller den omgivende verden. Vi lærer også at begå os i situationer vi dybest set burde modarbejde eksistensen af, vi lærer også at fordømme og foragte, vi lærer også at betragte dyr og mennesker som objekter, midler for vores mål osv.

For at slå det fast opererer jeg ikke med et individcentreret læringsbegreb – selv om individer jo lærer en del. Læring foregår også i sociale relationer – dvs. at de sociale relationer ”lærer” (det er på grænsen til at blive for bastant en formulering) – men de personer der indgår i sociale relationer lærer ikke blot selv men også sammen – så de bliver i stand til at gøre noget sammen som de ikke kunne før og som de ikke kan alene. På samme måde lærer vores krop, vores følelser og vores tanker – vi bliver i stand til motorisk og kropsligt på andre måder at gøre noget vi ikke kunne før, vi bliver i stand til at tænke og forstå hvad vi ikke kunne før og vi bliver i stand til at leve os ind i problematikker og føle på måder vi ikke kunne før. Vi får mere selvkontrol over tanker, følelser og krop. Vi kan med vores krop styre vores tanker, med vores tanker styre vores følelser, med vores følelser styre vores krop osv. Socialt bliver vi i stand til at styre vores fælles sociale relationer – (både til det værre og det bedre).

Læringsprocessen foregår ikke ud i det blå men bestemmes af en række faktorer. Læring er forandring af tanke, følelse, krop og fællesskab og læring finder sted dialektisk determineret af tanke, krop, følelse og fællesskab.

Derfor nytter det ikke noget med et nok så godt tilrettelagt forløb til forandring af kognive skemaer (Piagetinspirerede forløb), hvis ikke de lærerende er motiverede, kropsligt tilpasse, socialt sammenknyttede

Nedenfor har jeg opstillet en læringsmatrix som illustrerer de centrale faktorer der dialektisk determinerer hvad, hvordan og hvor den enkelte og de samlærende lærer.

DrawObject

Læringens matrix (Bundsgaard juni, 2002)

I modellens centrum er de fire faktorer der dialektisk medbestemmer læringen og hvor læringen finder sted. Traditionel læringsteori (Piaget, til dels Vygotsky m.fl.) lægger den overvejende vægt på læring som forandring af tankeprocesser (eller kognition, som det kaldes). Vygotsky undersøger desuden hvordan læring og samfund er forbundne – og han viser hvordan den tankemæssige udvikling er dialektisk determineret af den lærendes samfunds materielle og ideologiske organisering. Når jeg i stedet for samfund skriver fællesskab er det for at understrege at det er fællesskaber fra det mindste og basale familiefællesskab til det største samfunds- og verdensfællesskab. Bemærk at pilene i modellen peger begge veje – de skal forstås som dialektiske pile som indikerer at forandring i tankeprocesser virker tilbage og dialektisk forandrer fællesskabets relationer i form af sociale relationer, regler, omgangsformer osv. Læring forandrer ikke blot individerne, men også samfundene.

Piaget påpeger at forandringer i tankeprocesser er sammenhængende med følelserne (psykodynamikken med Freuds og Illeris ord), idet motivation, velbefindende osv. har indflydelse på hvad der læres – men han udvikler sin teori uden at beskæftige sig særligt med disse følelser.

Igen vil jeg påpege det dialektiske forhold som tanke og følelse står i til hinanden – det er ikke blot sådan at følelserne skal være ”på plads” i forhold til de centrale tanker – det er sådan at tænkning altid finder sted i en stemning (sindet er altid stemt, som Løgstrup siger) hvorfor de tanker der tænkes altid tænkes stemt. Følelserne bestemmes på den anden side dialektisk af tankerne – vi kan tænke os i nye stemninger, vi kan tænke os til at hade andre, vi kan tænke os til kærlighed – og vi lærer ”de rette følelser” gennem at møde andre der føler eller giver udtryk for de rette følelser, jf. det tyske folks massepsykose eller den delvis tillærte indlevelse i trediepersonens lidelser i Danmark eller i den tredie verden (som begge både skabes i fællesskabets relationer og gennem massiv ”in-doktrinering” eller ”opdragelse” (tanke)). Vores fællesskab står altså også i et dialektisk forhold til følelserne.

Den sidste faktor i matricen er kroppen. Kroppen er underligt nok – eller symptomatisk for vestlig mandlig tænkning1 – ikke tænkt med i nogen af de traditionelle læringsteorier, som Illeris gennemgår og diskuterer i sin bog Læring (1999). Det forekommer mig klart at vi ikke blot lærer med hovedet, men også med kroppen – helt banalt ved at vi lærer at bruge vores krop, men også gennem vores erfaringers kropslige rodfæstethed. Det er en velkendt sag at vi husker mange af vores gode og dårlige oplevelser som kropslige fornemmelser, at vi kan mærke kroppen reagere som da vi først oplevede en begivenhed. Uden kroppen bliver tanken abstrakt og fortænkt (jf. fx Luhmanns for mange fascinerende, men fuldstændig kontraintuitive og akropslige teorier).

På den anden side er kroppens velbefindende en forudsætning for konstruktiv læring også i de andre faktorer. Sidder vi dårligt, er vi sultne, er det for varmt, er der for meget larm, er vi sammenstuvede i et lille lokale, er der for lidt luft osv. så determinerer det dialektisk hvad vi lærer tanke-, følelses- og fællesskabsmæssigt. Ganske som utryghed i de sociale relationer, følelse af mindreværd, oplevelse af fjentlighed osv. på det sociale felt determinerer læring i de andre faktorer. På den anden side fremmes læring af velvære og bevægelse i kroppen. Mens jeg er ganske sikker på kroppens berettigelse som den fjerde faktor i matricen er jeg ikke særlig sikker på den empiriske underbyggelse af mit synspunkt – det skyldes vel at jeg som Illeris er formet af den vestlige kultur. En tænker som nok kan bruges i arbejdet på at underbygge den kropslige faktor i læringsmatricen er Maurice Merleau-Ponty – andre må være idræts- og kropsteoretikere (Mellor & Shilling 1997, Shilling 1993) og andre igen må være folk der har reflekteret over det fysiske rums betydning for læring og undervisning (studier i møbler, rumorganisering osv.).

Kroppen er naturligvis også en forudsætning for at vi kan høre hvad andre siger, se og mærke hvordan vores omgivelser agerer, læse andres sammenhængsfortællinger, diskutere verdens essens med andre osv. Hvorved fællesskabet jo også er en forudsætning for at vi kan komme i forbindelse med andres opfattelse af verden.

For lige at slå det fast igen: Alle fire faktorer virker dialektisk deteminerende på hinanden (hvilket jeg har markeret med de otte dobbeltpile).

I hvert hjørne har jeg skrevet en bestemmelse af den primære funktion for den tilhørende faktor. Kroppens funktion er således at bevæge sig og bevæge materielle objekter og subjekter. Tankens funktion er at fortælle sammenhænge om verden og ind i verden, mens fællesskabets funktion er at blive fortalt, det fortælles af de deltagende individer. Følelsernes funktion er at bevæges, gennem ydre eller indre hændelser bevæges vi i vores stemninger.

Disse funktioner viser hvordan tanke og krop er mere aktive, mens fællesskab og følelse er mere reaktive. Og de viser hvordan kroppen og fællesskabet er det mere samfundslige, mens tanken og følelsen er mere individuelle.

Læringsprocessen

Nu har jeg beskrevet læring som en proces der foregår som et dialektisk samspil mellem tanke, krop, følelser og fællesskab. Mit næste spørgsmål er så: Hvordan foregår læringens processer?

Piaget skelner mellem assimilativ læring der er læring der går ind i de eksisterende ”kognitive skemaer” og akkomodativ læring der forårsages af erfaringer der ikke kan inkorporeres og som ikke bortforklares eller omdannes. Akkomodation består i at de eksisterende kognitive skemaer nedbrydes eller omstruktureres så de passer til erfaringerne. På disse nye skemaer kan der derefter igen assimileres. Thomas Nissen tilføjer at der også findes en type læring han kalder kumulativ. Kumulative processer er de processer der sker uden et skema at relatere erfaringerne til. Det er naturligvis et ret centralt fænomen for børn – de kumulative processer er forudsætningen for at udvikle skemaer. Og senere lærer vi jo også indimellem noget vi ikke kan relatere til noget.

Men de kumulative processer er for mig at se også alt for ofte resultatet af undervisning der ikke knytter an til erfaringer og kognitive skemaer som de lærende har i forvejen. Utallige er de timer jeg selv har siddet og hørt på mig tilsyneladende fuldstændig uvedkommende enetaler om fænomener jeg ingen fornemmelse havde af kunne forbindes med noget som helst – og som jeg ikke fik hjælp til at forbinde til noget som helst. Sådanne undervisningsformer må jo formodes faktisk i sidste ende at kunne føre til at kognitive skemaer kan dannes (fordi det er sådan børn starter) – men det er et enormt spild af tid og energi fordi kumulative processer er kendetegnet ved at man skal gøre de samme erfaringer mange gange før man opdager de genkommende mønstre der kan resultere i at man danner 'skemaer' over dem og dermed har noget at assimilere i forhold til. Det største problem i skolelæring for mig at se er at vi bruger alt for meget tid på ikke at kunne se sammenhængene – og derfor er det for mig at se en stor opgave at arbejde sammen med elerver og studerende på at de bliver i stand til at foretage de reflektioner og erindringer der kan gøre det man umiddelbart ville kumulere til noget man kan assimilere.

Det vil altså sige at jeg mener at det er muligt at lære at lære – hvad Illeris ellers arrogant afviser som et moderne slagord, der optræder som ”en mystifikation, som om man nu også skal uddannes for at kunne lære noget” (Illeris 1999:40). Det virker som om Illeris har en forestilling om at det at kunne lære er en naturlig evne der kan applikeres på alle læringssammenhænge. At vi fra naturens hånd kan lære er klart – men det er ikke naturligt at vi skal lære så meget som vi skal som andenhåndserfaringer – vi skal kunne gøre abstrakte regler og andres erfaringer til vores egne erkendelser – og det kræver at vi kan sætte det i forhold til erfaringer vi selv har gjort. Der hjælper indledningsvis i hvert fald opmærksomhed på hvordan vi skal forholde os til det der siges og ”skal læres”.

Vygotskys nærmeste udviklingszone og Bruners stilladsering

Leontjevs virksomhedsteori

Batesons læringsniveauer og Engeströms præciseringer

Illeris og hans forløb, spring, stadier og modeller (125ff.)

Læring og perception, erfaring & hukommelse

En teori om læring må også inddrage overvejelser over lærings sammenhæng med perception (det der opfattes af omgivelserne), erfaring (det der be-mærkes af det perciperede) og hukommelse (det der huskes og inkorporeres i det allerede huskede).

Læring og sociale relationer (køn, alder, autoritet, klasse & race)Læring og ideologi (personlighed, refleksion, modernitet & senmodernitet)Læring og materielle rumLæring og IT

Ved arbejde med skalprogrammer (tekstbehandling, videoredigering, internetsøgning og -publikation osv.) på computere er der to faktorer der ændres radikalt i forhold til traditionel lærercentreret undervisning. For det første er computerskærmen et medium der kan forandres i komplekse mønstre, således at den der arbejder ved computeren løbende kan få udfordringer vedkommende selv har forårsaget (i samarbejde med de programmer andre har skrevet), at arbejde videre fra. Ved videoredigering fx skal en række optagelser splittes op i en række klip som skal sættes sammen og klippes til i en form så der samlet skabes et helstøbt udtryk. Der er altså i modsætning til fx arbejdet med en bog, hvor strukturen i materialet bestemmer mere eller mindre hvad der skal ske, hele tiden nye udfordringer der er bestemt af elevens hidtidige handlinger. Eleven kan altså være mere aktiv i skabelsen af materialet – og derved er der lagt op til at flere elever kan samarbejde om at skabe et produkt. Ifølge min model er samarbejde ret smart af flere årsager: For det første giver det mulighed for at udvikle sociale relationer, kompetencer i at indgå i sådanne og skaber det læring i fællesskabet. For det andet er der inden for forskningen i Computer Supported Collaborative Learning skabt belæg for udsagn om at også den individuelle læring forbedres af samarbejde omkring arbejde ved computere.

For det andet skaber computere mulighed for og nødvendiggør til dels en ommøblering af det fysiske rum og en deraf følgende omstrukturering af opmærksomhedsrummet og magtrummet. Læreren er ikke længere i centrum2, men må finde måder at organisere undervisningen og rummet på så han eller hun kan sætte ind med de initiativer der kan fremme læring hos de (øvrige) lærende. Sådanne omstruktureringer danner et godt udgangspunkt for den samarbejdende læring.

Litteratur

Illeris, Knud (1999): Læring – aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Frederiksberg.

Mellor, Philip A. & Chris Shilling (1997): Re-forming the Body. Religion, Community and Modernity. London

Shilling, Chris (1993): The Body and Social Theory. London 1993.1Jf. Illeris: ”Det forekommer påfaldende at næsten alle de nævnte [lærings-]teoretikere er af hankøn. Det skyldes ikke en bevidst udvælgelse fra min side, men af en eller anden grund er det åbenbart helt overvejende mænd der interesserer sig for læringsteori af den karakter jeg her beskæftiger mig med.” (1999:190f) og Derridas påpegning af at den vestlige kultur er fono- og derfor logocentrisk optaget af tanken til fordel for ånd, krop og følelse (se Bundsgaard 2000:14ff).

2Jf. Helle Mathiasens afhandling: Personlige bærbare computere i undervisningen hvori hun bl.a. viser hvordan computere integreret i traditionel undervisningsorganisering flytter opmærksomheden fra læreren til skærmen (tilsyneladende uden at det påvirker det endelige resultat, jf. karaktergivningen der lå på landsgennemsnittet).

Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 13-06-2002. Sidst opdateret: 13-06-2002
Læs og deltag i dialogen om denne tekst
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/udkast/Laering.php