Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
Udkast
Delprojekter
Planlægning
Undervisningsmaterialer
Notater
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Jeppe Bundsgaard

Danmarks Pædagogiske Universitet


Notat

Om de foreløbige analyser af elevinterviewet

[Se http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/udkast/delprojekter/elevinterview for opgaver og baggrunde for opgaverne]

Samarbejde & argumentation

Magt over computeren

Det virkede som om eleverne næsten alle opfattede det som mest naturligt eller hensigtsmæssigt at en dreng satte sig ved tastaturet og, hvis der var to drenge, også ved musen.

Fordelingen af opgaver foregik oftest ved en slags kamp om pladserne. I en enkelt gruppe bestod kampen i at blive fri for at skrive. Der var tilsyneladende ikke opmærksomhed på hvad der kunne vise sig mest hensigtsmæssigt for gruppen eller enkeltpersoner.

Magten over computeren giver tilsyneladende uindskrænket ret til også at bestemme hvad og hvornår der skal trykkes på en given valgmulighed (jf. Eksempel 5 nedenfor). De andre accepterer denne magtudøvelse, men bliver irriterede i længden.

Initiativer: Jeg foreslår at vi tager en klassediskussion om magt over computeren, hvor eleverne får lejlighed til at diskutere fordele og ulemper ved at det altid er nogle bestemte der sidder ved computeren, og hvor de selv kan deltage i udviklinen af regler for gruppearbejde ved computeren. Det kunne fx være: ”Vi skal fordele opgaverne” – fx nu sidder du ved computeren så skifter vi om 10 minutter. Eller Du står for at læse op fra skærmen. ”Vi må ikke klikke på en valgmulighed før alle er enige om det” osv.

Fokus

Eleverne er naturligt optaget af formelle problemer ved skrivning – særlig komma, stavefejl og punktum. Det er jo helt nødvendigt at være dét i nogle situationer – men ifølge processkrivningsteoretikere er det en uhensigtsmæssig praksis hvis opmærksomhed på det formelle altid er i centrum. Gode skrivere er indimellem kun opmærksom på (planlægning af) indhold, andre gange mere på form og formelle træk ved teksten – og denne evne til at se bort fra det formelle betyder at indholdet kan formuleres sammenhængende og flydende i stedet for opsplittet og blokerende (jf. Frederiksen & Knudsen 1999:359). Der er flere eksempler på at stavningen fik en blokerende virkning på udformningen af et sammenhængende og dækkende indhold.

Eksempel 1. Ib, Elisabeth og Inger er ved at skrive argumenter ned for at Katrine skal stå ansigt til ansigt med Peter når hun slår op med ham (1:103-145)

Inger

Skriv det med følelser

Ib

Ja og altså man udtrykker mere sine følelser hvis man siger det altså foran altså står foran. Øhm (skriver)

Inger

Utro... når

Ib

Udtrykker

Elisabeth

Kan det være lige meget med stavefejl?

Jeppe

Ja, fuldstændig!

Ib

Ahr er der nu flere stavefejl? Når ja, der skal to k'er i for fanden. Udtrykker.

Elisabeth

[Bedre sine følelser

Inger

[Sine følels...

Ib

Ja... (skriver) sene, det er forkert.

Inger

Ja...

Ib

Sine. Det er også forkert. (Højt:) Hvordan skriver man det? (Vender sig mod Elisabeth) Ik' spø[uhørligt]

Elisabeth

(smiler) [Nøjr] (tilføjer prøvende et n, griner)

Ib

Bare så'n sine?

Inger

Ja'

Elisabeth

Med et n eller to n'er..?

Jeppe

Ja, det er rigtigt.

Ib til J

Det der?

Jeppe

Ja, det er rigtigt.

Inger

(Ib skriver videre) Ikk' med g ... l.

Elisabeth

-else, nej

Inger

Følelse

Elisabeth

Nej, skidt med det

Ib

Følelser ... nej!

Inger

Og, vis man

Ib

Står der ikke hvis

Elisabeth

Nej der skal h foran

Ib

Det hele det skal med. Er du sikker. Det ser ikke særlig rigtigt ud. Føelser

Jeppe

lelser. Med et l efter ét e. F-ø-l-e-l-ser. Følelser

Ib

l-e-l

Jeppe

lelser

Elisabeth

Så der skal være e imellem s-er

Ib

Og så et til?

Elisabeth

eller hvad?

Jeppe

lelser, med to l'er

Ib

Hvis man

Inger

[uhørligt – taler for sig selv]

Elisabeth

[uhørligt] Står foran hinanden eller et eller andet

Ib

Foran personen. (skriver) Er det ét?

Inger

Ja, såd'n der.

Elisabeth

Jear.

Elisabeth

Skal vi bare sige det?

Inger

Ja...

Eleverne havde flere argumenter og iagttagelser de kunne have skrevet ned – men når nedskrivningen af en linie tager omkring 2 minutter, er det klart at hverken de (jf. Elisabeths ”Skal vi bare sige det?”) eller jeg mener der er tid til at fortsætte. Havde de fulgt min opfordring til at fokusere på indhold og ikke formelle træk, ville de ganske givet kunne have skrevet en længere og mere interessant tekst.

Denne fokus på det formelle er et problem når den enkelte elev skal skrive alene, men særlig når det skriftlige udtryk skal gælde for en hel gruppes udtryk. De gode stavere kan have svært ved at acceptere at de mange fejl får lov at stå urettede – men det er for mig at se væsentligt at eleverne arbejder med at bestemme hvornår noget er i fokus og hvornår det ikke er det.

Initiativer: Mit forslag er at vi gør det til et fast tilbagevendende punkt ved indledningen til (dele af) et gruppearbejde at klassen eller grupperne gør sig klart hvad der er i fokus for gruppens opgaver. Er det stavning, er det diskussionen i sig selv (det er det jo fx hvis diskussionen er en forberedelse på en fælles klassediskussion), er det et svar på en opgave som skal afleveres til læreren, er det de enkelte deltageres indsigter (skal gruppens medlemmer forstå nogle sammenhænge, fx lære en regel eller læse en artikel) osv.

Ideudvikling

Jeg så både situationer hvor eleverne brugte hinandens ideer til at tænke videre fra (cummulative, jf. min side om Thinking Together: http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/it-didaktik/tt), jeg så ideer blive overhørt eller forkastet uden afprøvning (competitive eller disputational) og jeg så ideer blive accepteret uden diskussion – og uden egentlig enighed.

For at starte med det sidste først. På spørgsmålet om hvordan Katrine skulle få slået op med Peter valgte eleverne hhv. email, sms, at hun skulle stå ansigt til ansigt med ham eller ringe. Der var ingen diskussion om det blandt nogen af grupperne – det virker usandsynligt at der ikke i nogen af grupperne har været uenighed. Men det er tilsyneladende ikke blevet opfattet som acceptabelt at markere uenighed. Sådanne diskussioner findes ikke i noget af det materiale jeg har transskriberet – og jeg kan ikke på stående fod mindes at det skulle forekomme i de øvrige gruppearbejder. Det er ærgerligt, fordi det netop er igennem argumentation og konstruktiv uenighed at eleverne får dybere indsigt i det de taler om.

Et eksempel på en samtale der kunne have været udviklende (explorative), men som ender som konkurrence mellem personer og ideer (competitive) findes nedenfor. Jeg kalder den konkurrerende fordi eleverne hver har sine ideer og næsten ikke forholder sig til hinandens forslag. Deres ide er deres og det er den der skal føres frem. De steder hvor Ib forholder sig til Ingers forslag kunne have udviklet sig til udviklende samtale, hvis Ib havde givet plads til at Inger kunne argumentere for sine ideer og Ib havde svaret med sine modargumenter. Bemærk hvordan Elisabeth (for en sjælden gangs skyld) står fast på sin ide, og at Ib nødtvungent giver den rum, men at han ender med at tage en rask beslutning som fører gruppen på endnu et vildspor.

Eksempel 2. Konkurrende samtale med explorative muligheder (1:315-337)

Inger

Du kan vel skrive øhh Coca-Cola

Ib

Det hjælper os [ikke særlig meget.

Jeppe


[Hvis I skriver Coca-Cola, hvad får I så for nogle sider?

Ib

[Hvad så med Warner Brothers.

Inger

[Så Harry

Elisabeth

[Coca-Cola og Harry Potter

Inger

(begynder at skrive Harry Potter – Ib tager over)

Ib

(Til Ingers forslag) Ja ... nej, for det [kan sikkert heller ikke hjælpe os.

Elisabeth


[Coca-Cola og Harry Potter, måske

Elisabeth

Prøv, [prøv og skriv det, prøv og skriv Coca-Cola og Harry Pot... nå...

Ib


[Ej, jeg tænker mere på Warner Brothers (skriver)

Ib

(vender sig lidt mod Elisabeth) Nej, men hvad prøv og sig, hvad...

Elisabeth

Coca-Cola og Harry Potter


(en lærer kommer ind og undskylder – henter noget og går igen. Elevernes koncentration omkring deres samtale forandres et øjeblik – Og Elisabeth begynder på en ny vinkel)

Elisabeth

[uhørligt] samarbejde dér

Ib

(Kigger ned og på skærmen) Jaer.

Elisabeth

Hvis man ledte efter det.

Ib

[uhørligt] ku jo godt være.

Inger

Ku osse. (skriver)

Elisabeth

Så tror jeg du skulle skrive det hele.

Inger

Coca-Cola

Ib

Warner Bros

Ib

Online. (er kommet ind på Warner Bros. hjemmeside) Haløjsa der var godt nok meget her.

Eksempel 3. Eleverne udvikler i fællesskab en ide. Kummulativt. (1:171-176)

Inger

[bruge (dikterer til Ib) For det første ville vi bruge.

Elisabeth

Søgemaskinen

Ib

Punktum. Skal vi så skrive videre der, eller gå ned på næste?

Jeppe

Det kommer an på hvad I...?

Inger

Om Harry Potter selvfølgelig

Elisabeth

Og søge efter Harry Potter


Initiativ: Jeg mener det er særdeles vigtigt at eleverne får lært at gøre brug af og udvikle hinandens ideer, at de begynder at opfatte samarbejdet som en ”hold-indsats” og ikke som en konkurrence. Det tror jeg kan ske ved at vi tematiserer det før, under og efter gruppearbejde. Fx ved at bede dem evaluere arbejdet, diskutere hvad der var godt ved formen, hvad der var skidt osv. Det kan så føre frem til at de formulerer nogle klasseregler for gruppearbejde – nogle regler som de og lærerne & jeg skal tilstræbe at bruge både på klassen og i gruppearbejde.

Opgaveløsning

Jeg bemærkede generelt at eleverne var for dårlige til at give sig tid til at forstå den opgave de var igang med. Ved alle grupperne måtte jeg forklare de mere subtile sider af opgaven om Pias historie om at Coca-Cola fik penge fra Warner Bros. for at reklamere for Harry Potter. Men flere gange var elevene heller ikke på det rene med den overordnede opgave før de gik i gang – jf. fx nedenstående eksempel

Eksempel 4. Ib begynder på løsningen af opgaven før han har læst hvad den går ud på – og på trods af at de andre protesterer (1:611-619).

611

Ib

(læser mumlende op) Synes det var en dårlig aftale. Men hun mangler nogle argumenter. Hjælp hende med at finde nogle argumenter og vis hende hvordan hun skal gøre, hvordan hun vil gøre noget ved det. (klikker på det trede billede, som han har læst teksten op fra).

612

Elisabeth

Hva... øhmm.

613

Ib

”Katrine kan” (læser op fra tekstboksen midt på siden).

614

Inger

Katrine ...

615

Elisabeth

... synes ikke... (Inger og Elisabeth indleder læsningen øverst på skærmen).

616

Ib

Gå ind på siden, bla, bla, bla, bla. (Inger begynder at skrive)

617

Elisabeth

Hva'?

618

Inger

Det er Ib der siger jeg skal skrive det.

619

Elisabeth

Jamen, det...

Det er naturligvis centralt at kunne læse opgaver i mange undervisningssammenhænge, men hvis stadig mere foregår mere eller mindre læreruafhængigt på computeren er det helt nødvendigt at eleverne udvikler hensigtsmæssige opgavelæsningsstrategier.

Initiativ: Jeg kunne forestille mig at eleverne kunne lære at tematisere opgaven ved at de efter oplæsning siger opgaven til hinanden og afklarer eventuelle uenigheder om den, at de opfordres til altid at gå tilbage til opgaven og tjekke med den før de betragter en opgave som løst. Denne praksis tror jeg eleverne selv vil være i stand til at udvikle hvis de tematiserer det på klassen i forbindelse med løsningen af opgaver.

Computerbrug

Skrivestrategier, teknisk kunnen (windowsfærdigheder, browserbrug (fx kende til søg på denne side)

Læsestrategier på skærm.

Jeg kunne iagttage tre forskellige læsestrategier – den ene eksemplificeret ved Ib, der flere gange læste teksten omkring felter med valgmuligheder eller til indtastelse af tekst i stedet for at skabe sig et overblik over siden og forstå hvor hans læsning skulle begynde. Hans opmærksomhed rettedes ofte først mod midten af skærmen og derefter evt. henledt af Elisabeth mod toppen eller bunden. Denne læseform kan sammenlignes med måden vi læser et billede på (og den minder vel også om den måde vi møder verden med synet: Vi fokuserer på det der er i midten af vores synsfelt – lige frem for os) – men den gav tydeligvis problemer med opgaver udformet af en person der har sine sociale og kulturelle fødder solidt plantet i en papirorienteret tradition. Jeg starter ved begyndelsen – det vil for mit vedkommende sige i øverste venstre hjørne – og slutter ved slutningen – dvs. i nederste højre hjørne.

På sin vis er Ib godt hjulpet i den mere 'moderne' del af webbet – for der er masser af sider der er bygget op efter et princip om at det vigtige er i midten. Det betyder dog ikke at Ib kan hvile i tryg forvisning om at han har tiden på sin side, for de opgaver som han skulle løse under interviewet og kommer ud for i mange andre undervisnings- og andre situationer fremover vil kræve en evne til at kunne bruge andre læsestrategier end den midtcentrerede. Han skal kunne finde oplysninger eller forståelser som afsenderen ikke nødvendigvis opfatter som det centrale – jf. spørgsmålet om hvem det egentlig er der får penge af hvem – Coca Cola eller Warner Bros. Det er ikke noget man finder ud af ved at følge alle de fremhævede links (se eksemplet nedenfor).

Ibs andet problem er at han er så let at aflede. Hvis der er noget flot grafik, en intro eller et spil osv. så falder han i staver over det og begynder at spille eller at se introen til ende.

Den første læsestrategi kan vi kalde for den centrerede læsestrategi.

Den anden læsestrategi er den der begynder i øverste venstre hjørne og ikke stopper før nederste højre er nået. Den så jeg også praktiseret (hvem det var, husker jeg ikke på stående fod). Denne læsestrategi har det problem at den tager rigtig meget tid, at den er ufokuseret – læseren glemmer tilsyneladende hvad han eller hun er på jagt efter og ender derfor let med ikke at opdage såvel de mere subtile som de helt åbenlyse muligheder.

Den anden læsestrategi kan vi kalde for den lineære læsestrategi.

Og så er der den tredie – den som Elisabeth i en vis udstrækning beherskede: Den der orienterer sig overordnet på den side hun er kommet til og derefter forestiller sig hvor på siden der kunne være en vej til det hun søger.

Den tredie læsestrategi kan vi kalde for den fokuserede læsestrategi.

Hendes forestillingsevne såvel som hendes selvsikkerhed var begge utilstrækkeligt udviklet. Hun gav flere gode og konstruktive forslag til hvad de skulle gøre med og på den pågældende side – men når hendes forslag ikke blev fulgt af den med magt over musen og tastaturet, gik der ikke lang tid før Elisabeth accepterede det alternative valg og endda forsvarede det over for mig:

Eksempel 5. Efter en pause forsøger Ib, Elisabeth og Inger at finde sider om hvordan Coca-Cola angiveligt betales for at reklamere for Warner Bros.' Harry Potterfilm (1:339-363)

Elisabeth

Jeg synes [øhh Harry Potter og Coca Cola eller et eller andet ... for at se [uhørligt] samarbejde

Inger

(Ib prøver at skrive) Nu vil jeg prøve og skrive

Elisabeth

Hov det var ikke kun . nå.

Inger

Nå ja og Coc... Prøv lige at gå tilbage

Ib

Ej, vent lige lidt det kan godt bruges der er vist noget (mumlelæser) Hey ”of...” måske er der noget her. (Klikker på Warner Bros.-hjemmesidelink)

Inger

Er der er den der dims de skal fange.

Ib

[uhørligt]

Inger

Den er faktisk meget god Harry Potter.

Ib

[Skal vi bare sidde og vente her eller hvad?

Inger

Er det et tog der kommer der?

Jeppe

Hvorfor tror I I kan finde noget med Harry Potter og Coca Cola på den side der.

Elisabeth

Fordi at [det var også noget med Warner Brothers.

Inger

[Fordi det er Warner Brothers.

Jeppe

Er der også noget om Coca Cola?

Elisabeth

Nej, men det kan jo være vi finder noget om det herinde. Hvorfor skipper du ikke introen (peger på skip intro-link på skærmen)


Eksempel 6. Ib, Elisabeth og Inger søger efter om det er Coca Cola eller Warner Bros. der giver den anden penge for samarbejdet om Harry Potter Filmen (1:285-304).

Ib

Går bare ind på dot com. Her. (Klikker på det øverste link i Altavistas søgeside. Coca Colas side kommer frem). Okayyye.

Inger

Åhr, århar.

Ib

Coke music. (Ib kører med musen fra den ene runde kugle der vokser og formindskes rytmisk til den næste – han og Inger læser navnene op på skift)

Inger

Vanilie Coke, Oh!

Ib

American [Idol

Elisabeth

[Partnership (peger på den sidste af cirklerne, der hedder Youth Partnership). Uarh, jeg ved ikke (lavt)

Ib

(klikker på Youth Partnership – og Elisabeth trækker sin tvivl i sig. Billedet kommer frem). Så skal vi se.

Elisabeth

Bare lav den større nu.

Ib

Oukay. Tiger Woods. (En stemme og nogle lyde). [uhørligt (læser op eller gentager et ord fra filmen der kører på siden)]

Inger


Elisabeth

Jeg tror ikke der er så meget der. [uhørligt]

Inger

[uhørligt] (Elisabeth og Ib kigger nærmere på skærmen efter andre muligheder)

Ib

Ja, det er i hvert fald ikke det her vi skal bruge.

Elisabeth

Skal vi prøve at klikke på noget af det her oppe. (Ib kører med musen hen over bjælken med muligheder oppe i toppen af siden, standser 3/4 henne)

Ib

”What do you think?” Det kan vi godt gå ind på det her.

Elisabeth

Så prøver vi. (Ib klikker)

Ib

”Name”, vi skriver bare mit. (går i gang med at udfylde et skema hvor man kan skrive sin mening om sitet, de specifikke sider de netop har været inde på osv.)

Inger

År, skuffende.

Elisabeth

Hvad er det, hvad skal vi skrive? Hvad skal vi bruge det til at skrive noget der?

Ib

Ja men det er fordi vi sender så noget til dem og så får vi svar. (Kikker på uret) nej, det kan vi altså ikke nå påe ... to minutter. Det kan vi vist godt glemme.

Initiativ: Hvordan får vi eleverne til at skabe sig et hurtigt overblik – dvs. fornemme sidens kommunikationssituation (hvilken type afsender, hvilke interesser og mål, hvilket emne og fra hvilken vinkel, hvordan er siden bygget op)?

Og hvor vil der i givet fald være det man selv skal bruge (hvordan vil modtagermål og -interesser stemme overens med afsendermål og -interesser) kunne findes?

Kan vi lave øvelser eller diskussioner der giver opmærksomhed på sideopbygning? Kan vi tematisere læsestrategier?

Internetsøgning

Hvordan gjorde eleverne?

De tænkte først og fremmest i sites – vi må gå ind på Coca-Cola, Harry Potter, Warner Bros. Når de søgte på nettet var det dybest set blot for at finde disse sites, som de så forventede at kunne surfe igennem efter de oplysninger de søgte. En sådan løsning var ikke hensigtsmæssig fordi opgaven i første omgang gik ud på at finde en formentlig fejlbehæftet kilde – og i anden omgang på at finde nyheder der var mere end et halvt år gamle.

Opgaverne lagde op til en anden forståelse af internettet – som et sted bestående af tekster på sites. Derfor ville den rigtige søgemaskine være en robot som Google, fordi den søger alle tekster i sin hukommelse (det er ideelt set alle tekster på internettet) igennem for de nøgleord man har tastet ind.

Hvordan forberedte de sig?

Jeg havde lavet en indledende opgave til Katrines undersøgelse af Pias oplysninger. Den gik ud på at eleverne skulle forberede deres søgning før de gik i gang. Forberedelserne bar præg af at eleverne ikke havde bidt mærke i de mere subtile elementer af opgaven – Katrine antog at Pia tog fejl i hvem der betalte hvem og ville finde ud af om hun havde ret. Elevernes forberedelse bestod i alle tilfælde i at udtænke hvilke sites de skulle ind på – og ikke i at finde på stikord der kunne være relevante i en søgning efter Pias kilder og oplysninger.

En grundig forberedelse kræver en række indsigter.

For det første skal man kende principperne for hvordan internettet er bygget op og hvordan søgemaskinerne søger.

For det andet skal man vide hvad man søger efter (fx læse opgaven grundigt, kende så meget til emnet at man ved hvilke dele af det der er interessante og hvilke der er uinteressante i den givne sammenhæng, vide hvem der kan have skrevet om det – og om de i givet fald kan forventes at bruge nettet som publiceringssted osv.)

For det tredie skal man kunne forestille sig tekster der kan handle om emnet. Sådanne ”virtuelle” eller forestillede tekster har afsendere med interesser, mål og fokus. Og i en søgesammenhæng kan sådanne tekster siges at bestå af kombinationer af nøgleord, der ikke optræder i andre typer tekster end de søgte. Dvs. at tekster om at Warner Bros. har aftalt med Coca-Cola at de har ret til at reklamere for og/eller med Harry Potter i forbindelse med Harry Potter-filmen har i hvert fald tre nøgleord: ”Warner Bros.”, ”Harry Potter” og ”Coca-Cola” – og måske fx ”reklamere”, ”merchandise”, ”film” osv. Eleverne skal arbejde sig frem til en forståelse af tekster som sådanne nøgleordssamlinger og de skal udvikle færdigheder i at søge på sådanne nøgleord.

For det fjerde skal man kunne søge og finde – dvs. bruge sin nøgleord i fx Google, kunne vurdere om man får et passende antal links (eleverne blinkede ikke over at få 2 mio. sider med Harry Potters navn – for de opdagede ikke at antallet af links var så stort) til at man kan kigge dem igennem uden at skulle bruge uforholdsmæssig lang tid på uinteressante sider.

Hvordan behandlede eleverne de sider de fandt?

Se Eksempel 6, hvor Ib, Elisabeth og Inger på må og få bevæger sig fra Coca-Colaforsiden ind på en side om Youth Partnership og herfra til en side hvor man kan give kommentarer til sitet, siderne om Youth Partnership mm. og hvor Ib uden at orientere sig nærmere går ud fra at han her kan stille et spørgsmål til Coca Cola om de oplysninger han søger. Han opdager ikke at han ikke har opfattet sidens formål korrekt.

Denne tur er ganske typisk og tyder på at eleverne i meget lille grad har fornemmelse for hvad internetsider er, hvad man kan finde på dem og hvordan.

Der var en enkelt gruppe, den med Stefan, Bjørn og Leif, hvor Stefan og Leif tilsyneladende havde forstået noget mere af hvad de havde med at gøre.

Et andet eksempel er når eleverne efter lidt hjælp fra mig har fundet sider der omtaler Coca-Cola og Warner Bros.'s aftaler. Også her foregår det hele meget tilfældigt. Før nedenstående eksempel havde Ib, Inger og Elisabeth været inde på en underside på SaveHarry.com – undersiden handlede ligesom resten af sitet om Coca-Colas omklamring af Harry Potter – og en ganske kort orientering på siden ville sandsynligvis have ført dem til forsiden hvor de oplysninger de søgte var at finde.

Her i eksemplet kan man bemærke hvordan særlig Ib ikke læser eller orienterer sig, men blot klikker sig lidt frem mod det der er i centrum eller fremhævet eller på anden måde tiltrækker sig hans umiddelbare opmærksomhed.

Eksempel 7. Ib, Elisabeth og Inger har søgt på ”Coca-Cola og Harry Potter” og efter nogle undersøgelser af linksiden finder Ib en side fra B&T Marketing & Media.

Inger

Hey der er flere sider. (Ib har fundet et link han trykker på. Frem dukker det engelske B&T Marketing & media).

Ib

”About us”. (klikker, siden loades ind)

Elisabeth

Nej, der stod jo noget der (peger anmodende). Om at de arbejdede sammen.

Ib

Var det det? (klikker tilbage)

Elisabeth

Ja ... ”In the mother of all sponsorship deals, it was confirmed this week that Coca-Cola paid ...

Ib

Så markerer vi det.”

Elisabeth

Nej, jeg tror det er det hele.

Jeppe

Kan I forstå hvad der står?

Elisabeth

[Ja

Inger

[Næ

Ib

[Kun noget af det.

Elisabeth

Mn, er det det? [uhørligt] vi har ledt efter?

Jeppe

[uhørligt]

Elisabeth

Ved jeg nemlig ikke.

Inger

Skal vi prøve det?

Elisabeth

Du behøves egentlig ikke markere det?

Ib

Det er det heroppe.

Jeppe

Men er I sikker på at det er det I har fundet?

Ib

Jamen det står der jo. Der står hvor meget de betaler også. [Så skulle vi bare sætte det ind der hvor det står ikke?

Jeppe

[Nå ja ... Så Coca Cola betaler. Ja. Nej prøv at se [hvad der står

Elisabeth

[Der stod Coca-Cola havde tjent penge.

Jeppe

Ja, der stod at Coca-Cola havde tjent penge.

Ib

Nå!

Elisabeth

Fordi de havde sponseret

Jeppe

Er det Coca Cola havde tjent pengene.

Elisabeth

Ja fordi de havde været sponsorer.

Jeppe

Står der ikke ”Coca-Cola paid”? Altså betalte 150 mio. dollors

Elisabeth

”It was confirmed that this week”, jo det står der.

Jeppe

Så her står der faktisk at det er Coca Cola der betaler. Pia hun påstår at det var Coca Cola der fik pengene.

Ib

Lier! Skal vi så kopiere det der og sætte ind i den lille kasse.

Når man har forberedt sig og fundet et passende antal sider, hvad gør man så?

Man skal kunne se linkssiderne igennem og kunne gennemskue hvilke links der har potentiale, man skal kunne danne sig et hurtigt overblik over de potentielt anvendelige sider, og endelig skal man kunne foretage en vurdering af sværhedsgrad, detaljerigdom og af afsenderforudsætninger, -interesser og -mål (jf. min artikel Internetdidaktik).

Initiativ: Jeg oplever det som et ret kompliceret forehavende at få alle kompetencerne på plads hos eleverne. Jeg tror vi skal have lavet nogle små ”øvelser” som illustrerer internettets funktion kropsligt – se Eksempel 8 nedenfor.

Eksempel 8. Undervisningside: Eleverne lærer om internettet og søgemaskinernes funktion

Eleverne prøver at fungere som søgemaskiner selv – vi laver et internet på gulvet som består af en lille samling tekster med links osv. som søgemaskinen gennemsøger og tager med – kun et vist antal kan nås på den givne tid – andre søgemaskiner vil gå andre veje – Når et antal sider er samlet (der står blot to liniers tekst på hver) søger nogle af de andre eleverne i maskinerne (altså de elever der har fungeret som maskiner), som skal finde søgeordene i deres tekster – de leverer de tekster der passer – og eleverne undersøger om søgemaskinerne finder det samme og om nogen giver alle svar – efterfølgende kan man så diskutere hvilke tekster man kan stole på (eller i en anden sammenhæng kan øvelsen laves igen og man kan fokusere på at diskutere lødighed og vurdere kommunikationssituation) osv. osv.

Tekstkommentering

Elevernes kommenteringer bar nok til dels præg af at opgaven kom efter en længere og svær opgave – så de var ved at være trætte – og af at de ikke kender Katrines lillebror – at de med andre ord ikke helt kunne leve sig ind i opgaven.

De kommentarer eleverne faktisk kom med var for langt hovedpartens vedkommende koncentreret omkring retning af formelle og indholdsmæssige småfejl (fx hedder kosten en Nimbus 2000 og ikke 2002 som jeg fejlagtigt havde skrevet i min afskrivning af stilen). Nogle grupper gjorde opmærksom på at stilen var kedelig og måske kunne gøres mere spændende med flere tillægsord, andre at den sluttede lidt brat – selve kampen kunne godt beskrives længere.

En god kommentar er – efter min og processkrivningsteoretikernes mening – en kommentar som tager udgangspunkt i afsenderens projekt – hvad vil han eller hun gerne sige og hvordan lykkes det og kan det blive bedre. De fleste kommentarer skal befinde sig inden for det område og de skal ske i en konstruktiv tone – hvis jeg siger noget er galt skal jeg også komme med forslag til hvordan det kan blive bedre. Formelle fejl og mangler skal naturligvis også påpeges (om end ikke nødvendigvis altid).

Initiativ: Jeg synes vi skal arbejde med kommentering af tekster ved at bruge forummet der knyttes til alle tekster på klassens hjemmeside – eller det program til kommentering jeg er ved at udvikle. Og jeg synes at vi skal bruge tid på at tematisere hvad en kommentar kan og skal bruges til,


Elevernes ønsker

Eleverne ønskede næsten alle undervisning i blindskrift – de ville lære at skrive hurtigere på computer. Et så udtalt ønske og en forventelig motivation, må vi jo naturligvis tage op

Initiativ: I Microværkstedets programpakke findes 10Finger 2.0. Det er et program som afbilder et tastatur på skærmen som man kan se på mens man skriver de øvelser, der er tastet ind i forvejen eller som vi supplerer med. I programmet er der desuden en kort gennemgang af foreslåede aktiviteter før og under skrivningen på computeren.

Jf.

Jens Raahauge: ”Man lærer så meget mere – om de gode sideeffekter af at lære at skrive med ti fingre” I: Medlemsblad for Dansklærerforeningens Folkeskolefraktion: Dansk 2/02

Johan Jacobsen: ”Betingelsesløs kapitulation” I: Folkeskolen 14/15 2002. http://www.folkeskolen.dk/articles/2002/15/kommentar/kommentar.htm

Jann og Margot Schibitz: ”Derfor tifingerblindskrift” I: Folkeskolen 18 2002. http://www.folkeskolen.dk/articles/2002/18/debat/debat.htm#nr7

Litteratur

Frederiksen, Inger & Stine Knudsen (1999): ”Skriftlig dansk som andetsprog” I: Anne Holmen & Karen : Studier i dansk som andetsprog. Kbh.

- 12/12 -

C:\Dokumenter\phd\Notater\Notat om elevinterview.sxw.

Oprettet: 11-08-02. Redigeret: 14-08-02.

Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 16-09-2002
Læs og deltag i dialogen om denne tekst
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/udkast/notater/Notat_om_elevinterview.php